Pożyczka Acton Złoż wniosek
x

Polityka prywatności

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejsza Polityka (dalej: „Polityka”) określa zasady ochrony prywatności i zasady korzystania z plików Cookies
obowiązujące w Serwisach internetowych dostępnych pod adresem http://www.firmnova.pl oraz
http;//www.portal.firmnova.pl (dalej: „Serwis”) stanowiących własność Firmnova spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Popularnej 14, 02-473 Warszawa, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000823030, posiadającą w pełni opłacony kapitał zakładowy w
wysokości 292.000,00 PLN, NIP 5223176365, REGON 385318459, wpisaną do rejestru pośredników kredytowych
prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr RPK032664, e-mail: [email protected]
2. Pojęcia użyte w niniejszej Polityce są zgodne z definicjami zawartymi w Regulaminie Serwisu internetowego
firmnova.pl (dalej: „ Regulamin” ).


§ 2. ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI
1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców Serwisu internetowego jest Firmnova spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Popularnej 14, 02-473 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000823030, posiadająca w pełni opłacony kapitał zakładowy w
wysokości 292.000,00 PLN, NIP 5223176365, REGON 385318459, wpisana do rejestru pośredników kredytowych
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr RPK032664, e-mail: [email protected] ( dalej:
„Usługodawca”).
2. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych Usługobiorców
podczas ich przetwarzania. Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i
regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( dalej: „RODO”),
a także powszechnie obowiązującymi przepisami prawa krajowego, ustawą o ochronie danych osobowych i
pozostałymi przepisami prawa.
3. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności
Usługobiorców o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Usługodawca wdraża odpowiednie środki
techniczne i organizacyjne, aby zapobiec udostępnieniu danych osobowych osobom nieupoważnionym oraz aby
przetwarzanie odbywało się zgodnie z prawem. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane.
4. Usługodawca zarówno przy określaniu sposobów przetwarzania, jak i w czasie samego przetwarzania wdraża
odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zaprojektowane w celu skutecznej realizacji zasad ochrony danych,
takich jak minimalizacja danych oraz w celu nadania przetwarzaniu niezbędnych zabezpieczeń, tak by spełnić wymogi
wynikające z obowiązujących przepisów oraz chronić prawa osób, których dane dotyczą.
5. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców Serwisu wyłącznie za ich zgodą poza przypadkami, w
których przepisy prawa stanowią inaczej.
6. Korzystanie z Serwisu może odbywać się anonimowo. Przekazanie danych osobowych przez Usługobiorców jest
dobrowolne, przy czym w niektórych przypadkach brak podania danych może ograniczać dostęp do usług
świadczonych przez Usługodawcę.


§ 3. ZAKRES PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
1. Usługodawca pozyskuje i przetwarza podane przez Usługobiorców dane osobowe w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług drogą elektroniczną, określone w formularzach dostępnych w Serwisie, tj. imię i nazwisko, adres e-
mail, numer telefonu, numer NIP.
2. Oprócz danych wskazanych w ust. 1 powyżej Usługodawca przetwarza dane osobowe pozyskane w trakcie procesu
świadczenia usług drogą elektroniczną w związku z aktywnością na stronie internetowej Serwisu, m. in. takie jak:
informacje o urządzeniu, z którego korzysta Usługobiorca, systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, adres
IP, URL, informacje o lokalizacji, czas reakcji na stronie internetowej, dane zapisywane za pomocą technologii Cookies.
Informacje te rejestrowane są w celu zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom, zapewnienia bezpieczeństwa systemu
informatycznego oraz w celach diagnostycznych i statystycznych. Ponadto, mogą być wykorzystane w celu oceny
działania strony internetowej Serwisu i jej dalszego udoskonalania.
3. Dane Usługobiorców pozyskiwane w Serwisie mogą być przetwarzane przez Partnerów na podstawie Polityk
prywatności obowiązujących u Partnerów z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
4. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba prawna, zarówno Usługobiorca, jak i Usługodawca pełnią funkcję
administratora danych osobowych w rozumieniu RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób odpowiedzialnych
za bieżące kontakty robocze (tzw. dane kontaktowe) lub wykonujących czynności faktyczne wynikające z świadczenia
przez Usługodawcę usług na rzecz Usługobiorcy. Przekazywane na potrzeby danej realizacji umowy dane osobowe są
danymi zwykłymi i mogą obejmować m. in. imię, nazwisko, zajmowane stanowisko i miejsce pracy, numer służbowego
telefonu, służbowy adres poczty elektronicznej, oraz wszelkie inne informacje, których przetwarzanie jest konieczne
w celu i zakresie wymaganym do realizacji zadań związanych ze świadczeniem usług przez Usługodawcę.
5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 4 powyżej, przetwarzane są przez Usługobiorcę i Usługodawcę na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań
związanych z korzystaniem z Serwisu.
6. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest osoba prawna, Usługobiorca zobowiązuje się do ochrony udostępnionych mu
danych osobowych osób, o których mowa w ust. 4 powyżej, w tym do wdrożenia oraz stosowania środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z
przepisami prawa, a w szczególności przepisami RODO.
7. Usługobiorca, będący osobą prawną, zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne, o których mowa w ust. 4
powyżej, o treści niniejszej Polityki oraz klauzuli informacyjnej zawierającej szczegółowe informacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, w związku z korzystaniem przez Usługobiorcę z Serwisu.

§ 4. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIES
1. Strona internetowa http://www.firmnova.pl oraz http://www.portal.firmnova.pl używa plików Cookies (tzw.
ciasteczek). Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w
urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony.
2. Pliki Cookies służą do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty w Serwisie oraz umożliwiają szybszy i
łatwiejszy dostęp do informacji. Pliki Cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych a ich zawartość nie
pozwala na identyfikację Usługobiorcy.
3. Pliki Cookies służą do zbierania informacji o korzystaniu przez Usługobiorcę z usług dostępnych w Serwisie. Dane
zebrane za pomocą technologii Cookies są przetwarzane w celach:
1) personalizacji treści reklam w celach marketingowych;
2) analizy ruchu na stronie internetowej i w Internecie w celach analitycznych;
3) poprawy jakości i dostępności oferowanych przez spółkę usług;
4) zapobiegania oszustwom i wyłudzeniom;
5) zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego;
6) przeprowadzania diagnoz i analiz statystycznych;
7) oceny działania strony internetowej Serwisu i jej dalszego udoskonalania;
8) dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Usługobiorcy oraz optymalizacji korzystania ze stron
internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Usługobiorcy i odpowiednio
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
9) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy korzystają ze stron internetowych,
co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
4. Pliki Cookies nie mają negatywnego wpływu na komputer ani zainstalowane na nim oprogramowanie. Nie mają
również zamierzonego wpływu na wydajność, działanie ani konfigurację komputera i zainstalowanego
oprogramowania.
5. Pliki Cookies są zaszyfrowane, aby nieuprawnione osoby nie miały do nich dostępu.
6. Pliki Cookies nie identyfikują samodzielnie Usługobiorcy. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do
przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies
w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorca może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu w urządzeniu Usługobiorcy. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), nie mniej jednak zablokowanie zapisywania
plików Cookies w przeglądarce może spowodować brak działania niektórych funkcji i Usług na stronie internetowej
Serwisu.
7. Zarządzanie i usuwanie plików Cookies różni się w zależności od przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w
sekcji „Pomoc” przeglądarki. Większość przeglądarek umożliwia akceptowanie, odrzucanie lub informowanie
Usługobiorcy o plikach Cookies przed zapisaniem ich na urządzeniu.
8. Usługodawca oraz Partnerzy mogą na podstawie zgody Usługobiorcy przechowywać informacje lub uzyskiwać
dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu Usługobiorcy za pomocą plików Cookies oraz innych
technologii służących do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania ze świadczonych usług (w tym
adresu IP), jak też przetwarzać w celach marketingowych, w tym profilować (budować profile klientów w oparciu o
reakcje na dany kontent marketingowy), dane Usługobiorcy pozostawiane w ramach korzystania ze stron
internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach Cookies.
9. Dane zapisywane w plikach Cookies mogą być na podstawie zgody Usługobiorcy udostępnianie przez Usługodawcę
oraz Partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług
(reklamodawcom), jak też innym odbiorcom wskazanym w niniejszej Polityce oraz w Politykach prywatności
Partnerów.
10. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w przedmiocie dostępu plików Cookies do swojego komputera poprzez
ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Usługobiorca ma możliwość usunięcia plików Cookies ze swojego
urządzenia (np. komputera, smartfonu czy tabletu).
11. Poprzez korzystanie z Serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki, Usługobiorca wyraża zgodę na
przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej na urządzeniu końcowym Usługobiorcy (np.
telefon, tablet, komputer) za pomocą plików Cookies, na zapisywanie tych plików i im podobnych technologii służących
do przechowywania danych zapisywanych podczas korzystania z serwisu (w tym adresu IP) na urządzeniu końcowym,
jak również na przetwarzanie tych informacji w celach marketingowych, w tym profilowanie (budowanie profili
klientów w oparciu o reakcje na dany kontent marketingowy ) oraz na korzystanie z tak pozyskanych informacji (np.
informacji o odwiedzonych stronach, czy danych lokalizacyjnych) przez Usługodawcę oraz jej Partnerów.
12. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana poprzez zmianę ustawień przeglądarki.
13. Poprzez korzystanie z Serwisu internetowego bez zmiany ustawień przeglądarki, Usługobiorca wyraża zgodę na
udostępnienie informacji pozostawianych w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych
funkcjonalności zapisywanych za pomocą plików Cookies przez Usługodawcę oraz Partnerów innym administratorom
zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom), jak też innym podmiotom wskazanym
w niniejszej Polityce lub Politykach Partnerów. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdym czasie wycofana poprzez
zmianę ustawień przeglądarki.
14. W Serwisie internetowym mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają
niezależnie od Serwisu i mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi
Usługobiorca zobowiązany jest się zapoznać.
16. Transmisje danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych chronione są za pomocą
protokołu transmisji SSL.


§ 5. PODSTAWA PRAWNA I CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Usługodawca przetwarza dane Usługobiorców oraz osób, o których mowa w § 3 ust. 4, zgodnie z poniższymi
podstawami prawnymi i związane z nimi celami przetwarzania:
1) nawiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub realizacja już zawartej umowy – zgodnie z art.
6 ust. 1 lit. b RODO;
2) wywiązanie się ze swoich obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości, ustawy o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ordynacji podatkowej, ustawy o podatku od
towarów i usług, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez
podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3) dostarczanie treści marketingowych o produktach i usługach Usługodawcy oraz Partnerów, dostosowanych do
potrzeb i zainteresowań Usługobiorców, pod warunkiem uprzedniej zgody Usługobiorców. Dane przetwarzane
będą w tym celu do momentu wycofania zgody – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) działanie w tzw. prawnie uzasadnionym interesie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – obejmujące:
a) usprawnianie funkcjonowania serwisu oraz podnoszenie jakości obsługi i bezpieczeństwa danych;
b) analizowanie informacji o ruchu i sposobie korzystania z serwisu w celu poprawy jakości i dostępności
oferowanych usług;
c) zapewnienie bezpieczeństwa systemu informatycznego;
d) zapobieganie przestępstwom gospodarczym, takim jak wyłudzenia kredytów;
e) przetwarzanie danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
2. W przypadku przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną oraz realizacji tych usług, w tym procesowania wniosku kredytowego, podanie wymaganych danych
osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i jej dalszej realizacji. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę ma
zawsze charakter dobrowolny.


§ 6. PRZEKAZYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Z uwagi na charakter świadczonych usług oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca przekazuje
dane osobowe Usługobiorców oraz osób, o których mowa w § 3 ust. 4, następującym podmiotom:
1) podmiotom, którym dane mogą być przekazane na podstawie zgody lub upoważnienia Klienta;
2) Partnerom Usługodawcy, w szczególności banki i instytucje pożyczkowe, z którymi Usługodawca współpracuje
na podstawie umów o współpracy oraz powierzenia przetwarzania danych osobowych;
3) podmiotom, które umożliwiają Usługodawcy wykonanie zawartych z Usługobiorcą umów, np. Integratorzy
płatności, firmy prowadzące bazy danych, biura informacji gospodarczej, podmioty potwierdzające bazy
danych, dostawcy usług identyfikacji i weryfikacji tożsamości, dostawcy usług chmury obliczeniowej oraz
dostawcy oprogramowania i usług informatycznych;
4) podmiotom i organom uprawnionym do uzyskania tych informacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, takie jak sądy, organy ochrony prawnej i organy nadzoru.


§ 7. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Usługodawca przechowuje dane osobowe Usługobiorców oraz osób, o których mowa w § 3 ust. 4, zgodnie z
okresami określonymi w przepisach podatkowych, prawie cywilnym, rachunkowości, przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
2. Okresy przetwarzania danych osobowych są następujące:
1) przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przez okres niezbędny do podjęcia działań przed
zawarciem umowy na żądanie Usługobiorcy, a także przez czas trwania umowy i jej realizacji. Następnie dane
będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa lub uzasadnionym interesem Usługodawcy;
2) przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu odwołania przez Usługobiorcę zgody na
przetwarzanie danych osobowych;
3) przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – do momentu zrealizowania prawnie uzasadnionego
interesu Usługodawcy, który stanowi podstawę przetwarzania, lub do momentu wniesienia ważnego
sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.


§ 8. UPRAWNIENIA USŁUGOBIORCY W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
1. Usługobiorca ma następujące uprawnienia:
1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
3) prawo do usunięcia danych, jeśli Administrator nie ma podstaw do przetwarzania danych Usługobiorcy;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, jeśli zdaniem Usługobiorcy, Administrator ma nieprawidłowe
dane na temat Usługobiorcy lub przetwarza je bezpodstawnie;
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Usługodawcy;
6) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (wpływ na przetwarzanie przed cofnięciem zgody nie jest
naruszony);
7) prawo do przeniesienia danych do innego administratora, jeśli przetwarzane są w celu zawarcia i wykonywania
umowy lub na podstawie zgody. Dane są przekazywane w odpowiednio zorganizowanym, powszechnie
stosowanym formacie, który umożliwia ich odczyt maszynowy;
8) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres
Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa na działania Usługodawcy w zakresie
ochrony danych osobowych.
2. Usługobiorca może zrealizować powyższe uprawnienia, przesyłając odpowiednie oświadczenie na adres
korespondencyjny lub e-mail Usługodawcy podany w § 1 ust. 1. niniejszej Polityki.


§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Polityka prywatności może ulec zmianie z uwagi na rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój oferty Usługodawcy. Zmiany będą komunikowane w sposób widoczny i
zrozumiały za pośrednictwem Serwisu.