Pożyczka Acton Złoż wniosek
x

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisów internetowych http://www.firmnova.pl oraz www.portal.firmnova.pl (dalej: “ Serwis”) przez Usługobiorców, w tym:
1) rodzaj i zakres usług udostępnianych w Serwisie internetowym dostępnym pod adresem
(www.firmnova.pl, www.portal.firmnova.pl ) będący własnością Firmnova sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
( dalej: “Firmnova”);
2) wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Serwisu internetowego;
3) tryb zgłaszania ewentualnych błędów i/ lub nieścisłości w treściach publikowanych w Serwisie
internetowym.
2. Niniejszy Regulamin w formie elektronicznej jest dostępny bezpłatnie za pośrednictwem Serwisu
internetowego.

§ 2. DEFINICJE

.firm powered by Aion Bank – przez .firm powered by Aion Bank należy rozumieć współpracę Firm
Financial sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, pod adresem ul. Bohaterów Westerplatte 44/10, 65-078
Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000964240, REGON:
52176737900000, NIP: 9731084720 ("Firm Financial") z AION BANK SA / NV, instytucją kredytową
utworzoną jako spółka akcyjna („société anonyme” / „naamloze vennootschap”) zgodnie z prawem
belgijskim, z siedzibą w Brukseli (Belgia), pod adresem: Manhattan Center, Avenue du Boulevard 21, 1210
Bruksela, Belgia, wpisaną do belgijskiego rejestru działalności gospodarczej – Crossroads Bank for
Enterprises pod numerem 403.199.306, posiadającą licencję Narodowego Banku Belgii i Europejskiego
Banku Centralnego, upoważniającą do prowadzenia działalności jako instytucja kredytowa, zgodnie z
belgijskim prawem bankowym z dnia 25 kwietnia 2014 r. ("Bank"); w Polsce AION BANK SA / NV działa
poprzez oddział Aion Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul.
Dobra 40, 00-344 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000807333, REGON: 384549659, NIP 1080023480 (“Oddział”), na podstawie której, za
pośrednictwem Firm Financial, będą oferowane wybrane produkty i usługi Banku, w oparciu o model
bankowości jako usługi (Banking-as-a-Service).

Firmnova Plus sp. z o.o. – Firmnova Plus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w której Usługodawca posiada
100% udziałów, z siedzibą w Warszawie przy ul. Popularnej 14, 02-473 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709855 o kapitale zakładowym w wysokości
100.000,00 PLN złotych, w pełni opłaconym, NIP: 5272831841, REGON: 369031233.

Administrator danych osobowych – Usługodawca.

Dane osobowe – dane osobowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,
str. 1, z późn. zm.)

Firm Financial – Firm Financial sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 44/10, 65-
078 Zielona Góra, NIP 9731084720, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000964240, o kapitale zakładowym w
wysokości 200.000,00 zł, w pełni opłaconym, wpisana do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego
przez Komisję Nadzoru Finansowego pod nr RPK041768.

Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 wraz z późn.
zm.)

Partner – osoba fizyczna lub prawna związana z Usługodawcą umową, w szczególności dostawcy systemów
informatycznych i usług IT, podmioty świadczące na rzecz Usługodawcy usługi doradcze, konsultacyjne,
audytowe, szkoleniowe, organizacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, telekomunikacyjne. Ponadto
partnerami są banki, kredytodawcy, pośrednicy kredytowi, ubezpieczyciele i inne instytucje finansowe lub inne,
których oferty świadczenia usług udostępniane są przez Usługodawcę na podstawie zawartych z tymi
podmiotami umów.

Pliki Cookies – pliki zawierające dane, które mogą być wysyłane ze strony internetowej Serwisu do
przeglądarki internetowej Usługobiorcy, a następnie zapisane w jego przeglądarce. Usługobiorca może
samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim komputerze w taki sposób aby akceptowała
ona otrzymywanie plików Cookies, bądź je odrzucała.

Profil ( Konto ) – bezpłatny profil, który umożliwia korzystanie z szerszego rodzaju usług po zalogowaniu do
www.portal.firmnova.pl. Profil jest tworzony przez Usługobiorcę samodzielnie, przez pracownika
Usługodawcy lub przez Partnera na podstawie zaakceptowanych przez Usługobiorcę zgód w procesie
rejestracji.

Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu internetowego http://www.firmnova.pl.

Serwis – serwis internetowy, którego wydawcą i właścicielem jest Usługodawca (w szczególności:
www.firmnova.pl, www.portal.firmnova.pl oraz inne strony dostępne w ww. domenach).

Treści ( Content ) – wszelkiego rodzaju utwory zgodnie z definicją określoną w Ustawie z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ze zm. znajdujące się w Serwisie

Usługobiorca – każda osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą, która korzysta z
Serwisów lub ze świadczonych przez Usługodawcę oraz Partnerów usług, w celach i w sposób wskazany w
niniejszym Regulaminie.

Usługodawca – Firmnova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Popularnej
14, 02-473 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000823030,
posiadająca w pełni opłacony kapitał zakładowy w wysokości 292.000,00 zł, NIP: 5223176365, REGON:
385318459, wpisana do rejestru pośredników kredytowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego
pod nr RPK032664.

§ 3. WYMOGI PRAWNE
1. Każdy Usługobiorca przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu internetowego jest zobowiązany zapoznać
się z niniejszym Regulaminem.
2. Uruchomienie Serwisu poprzez wpisanie w pasku adresowym przeglądarki internetowej adresu:
www.firmnova.pl lub adresu dowolnej strony internetowej Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
przez Usługobiorcę na przestrzeganie zasad określonych w niniejszym Regulaminie, Polityce prywatności i
wykorzystania plików Cookies.
3. Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że nieznajomość zasad określonych w niniejszym Regulaminie nie
jest podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a
sądem właściwym do ich rozstrzygania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy z zastrzeżeniem
§ 12 ust. 6.

§ 4. USŁUGI
1. Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu obejmują następujące rodzaje usług:
1) usługi niewymagające posiadania aktywnego Profilu ( Konta ) przez Usługobiorcę;
2) usługi wymagające posiadania aktywnego Profilu ( Konta ) przez Usługobiorcę.
2. Usługi opisane w ust. 1 pkt. 1) powyżej obejmują w szczególności:
1) publikowanie przez Usługodawcę w Serwisie ogólnodostępnych materiałów informacyjnych i
marketingowych, dotyczących produktów i usług finansowych świadczonych przez Usługodawcę lub/
i Partnerów;
2) publikowanie przez Usługodawcę w Serwisie materiałów informacyjnych opartych na kalkulacjach
przeprowadzonych przez pracowników lub Partnerów, na potrzeby zakupu produktu lub usługi przez
ich klientów;
3) udostępnienie Usługobiorcom do korzystania na zasadach określonych w niniejszym regulaminie
modułu umożliwiającego kontakt z Usługodawcą w celu uzyskania szczegółów ofert;
3. Usługi opisane w ust. 1 pkt 2) obejmują w szczególności:
1) Ranking kredytów firmowych – usługa informacyjna, która swoim zakresem obejmuje prezentowanie
zestawień tabelarycznych kredytów firmowych według zdefiniowanych kryteriów wybieranych przez
Usługobiorcę, w zakresie udostępnionym w Serwisie oraz możliwość kontaktu w celu uzyskania
szczegółowych informacji dot. wybranej oferty;
2) Finansowanie pojazdów – usługa informacyjna, która swoim zakresem obejmuje możliwość
sprawdzenia ofert leasingu pojazdów według wybranych przez Usługobiorcę kryteriów w stosunku do
oferowanych przez Partnera pojazdów oraz możliwość kontaktu w celu uzyskania szczegółowych
informacji dot. wybranej oferty;
3) Ranking kont firmowych – usługa informacyjna, która swoim zakresem obejmuje prezentowanie
zestawień z informacją dot. kont firmowych oraz możliwość kontaktu w celu uzyskania
szczegółowych informacji dot. wybranej oferty;
4) Ranking lokat firmowych – usługa informacyjna, która swoim zakresem obejmuje prezentowanie
zestawień tabelarycznych dot. lokat firmowych oferowanych przez instytucje finansowe lub/ i
Partnerów oraz możliwość kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji dot. wybranej oferty;
5) Oferta transformacji energetycznej – usługa informacyjna, która swoim zakresem obejmuje możliwość
kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat transformacji energetycznej oferowanej
przez Partnera, która obejmuje między innymi oświetlenie LED bez inwestycji, kogenerację, zieloną
energię, magazyny energii;
6) Złożenie wniosku o kredyt- usługa, która swoim zakresem obejmuje możliwość złożenia kompletnego
wniosku o kredyt oferowany przez Partnera. Proces złożenia wniosku obejmuje w szczególności:
wyrażenie odpowiednich zgód, wpisanie kodów SMS jako potwierdzenie zapoznania się z treścią
oświadczeń i zgód, wypełnienie wymaganych oświadczeń, wypełnienie i zgromadzenie wymaganej
dokumentacji oraz informacji niezbędnych w celu podjęcia decyzji kredytowej przez Partnera.
7) Raporty unijne UE – usługa, która swoim zakresem obejmuje przygotowanie informacji w postaci
raportu obejmującego aktualne programy wsparcia finansowego pochodzącego ze środków Unii
Europejskiej. Raport przygotowywany jest przez Partnera zgodnie z wybranym pakietem
(Podstawowy lub Premium) na podstawie ankiety wypełnionej przez Usługobiorcę po zawarciu
umowy. Zakres informacji i czynności wykonywanych w ramach wybranego pakietu jest dostępny po
kliknięciu w ikonę z literą “i” obok każdego pakietu, w zakładce z usługą. Wykonanie usługi przez
Partnera na rzecz Usługobiorcy warunkowane jest zapłatą stosownego wynagrodzenia wynikającego
z zawartej umowy z Partnerem drogą elektroniczną (za pośrednictwem SMS).
4. Usługi określone w § 4 ust. 2 i ust. 3 pkt 1) – 6), są bezpłatne.
5. Usługa określona w § 4 ust. 3 pkt 7) jest płatna. Warunki usługi, prawa i obowiązki stron itp. są dostępne w
generowanej umowie dostępnej bezpośrednio w zakładce danej usługi. Treść umowy jest dostępna po wybraniu
rodzaju raportu (Pakiet podstawowy lub Pakiet Premium) po zalogowaniu się do sytemu
www.portal.firmnova.pl przy użyciu aktywnego Profilu ( Konta ) przez Usługobiorcę.
6. Usługodawca przy świadczeniu usług jest uprawniony m. in. do:
1) przesyłania, za wyraźną zgodą Usługobiorcy, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poczty elektronicznej, informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną, używania za wyraźną zgodą Usługobiorcy, telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego;
2) zbierania, przechowywania i udostępniania Partnerom danych osobowych Usługobiorców, w związku
i w celu wykonania usługi;
3) przesyłania Usługobiorcy, na podany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, informacji o
statusie wniosków oraz innych informacji wymaganych przepisami prawa.
7. Informacje o produktach i usługach finansowych prezentowane w Serwisie pochodzą:
1) od Partnerów współpracujących z Usługodawcą;
2) z ofert pożyczkowych i kredytowych uzyskanych w procesie pośrednictwa pomiędzy klientami
Usługodawcy a Instytucjami finansowymi;
3) z porównań bankowych rachunków firmowych, obejmujących najważniejsze cechy kont
decydujące o miesięcznym koszcie użytkowania. Cechy, o których mowa w zdaniu
poprzednim zostały określone według profilu Usługobiorcy określonego przez
Usługodawcę.
8. Informacje o produktach nie muszą posiadać aktualnych promocji oferowanych przez instytucje finansowe.
9. Informacje o produktach i usługach finansowych prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów powszechnie obowiązujących, w tym w szczególności przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 5. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU
1. Usługobiorca może korzystać z Serwisu wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i
powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Zakazane jest w szczególności dostarczanie przez
Usługobiorcę jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
2. Do zawarcia umowy, której przedmiotem jest świadczenie Usługi przez Usługodawcę dochodzi z chwilą
dokonania rejestracji w serwisie dostępnego poprzez witrynę www.portal.firmnova.pl tym samym rozpoczęcia
korzystania z Usługi przez Usługobiorcę.
3. Do korzystania z Serwisu internetowego przez Usługobiorców nie jest wymagane spełnienie żadnych
dodatkowych warunków formalnych poza akceptacją niniejszego Regulaminu i zasad określonych w
dokumentach wymienionych w § 3 ust. 2 z zastrzeżeniem ujętym w § 5 ust. 4.
4. Szczegółowe informacje na temat warunków i zasad korzystania z poszczególnych Usług świadczonych
przez Partnerów dostarczane będą Usługobiorcom przez Partnerów lub za pośrednictwem kontaktu z Usługodawcą.

§ 6. WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z SERWISU
1. W celu prawidłowego działania Serwisu internetowego na urządzeniu Usługobiorcy niezbędne jest
zapewnienie we własnym zakresie łącza telekomunikacyjnego, komputera lub innego urządzenia wraz z
oprogramowaniem spełniającego minimalne wymagania techniczne określone poniżej:
1) zaktualizowany system operacyjny: Microsoft Windows, Apple mac OS, Linux, Apple IOS, Android.
2) aktualna wersja przeglądarki internetowej: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, IOS Safari,
Android Browser lub Internet Explorer;
3) włączona obsługa JavaScript i Cookies;
4) nadanie Usługobiorcy dostępu (login i hasło) w celu umożliwienia logowania przy wykorzystaniu
Profilu ( Konta ). Login i hasło nadawane są przez Usługodawcę po przejściu procesu rejestracji i
zatwierdzenia wymaganych zgód.
2. Rejestracja nowego Konta ( Profilu ) Usługobiorcy w Serwisie następuje poprzez:
1) podanie danych poprzez wypełnienie formularza na pierwszym etapie wniosku udostępnionego w
Serwisie, tj. imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego;
2) wprowadzenie i potwierdzenie poprawnego hasła, które będzie wykorzystywane przy logowaniu do
Serwisu (dalej „Hasło”);
3) udzielenie zgód oraz złożenie odpowiednich oświadczeń wskazanych jako niezbędne dla umożliwienia
Rejestracji;
4) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
5) po spełnieniu pkt 1- 4 Usługobiorca otrzyma e-mail potwierdzający rejestrację do Serwisu;
6) ukończenie pełnego procesu zakładania Konta ( Profilu ) Usługobiorcy, po zalogowaniu do Serwisu,
będzie wymagało od Usługobiorcy uzupełnienia i potwierdzenia danych rejestrowych
firmy/przedsiębiorstwa będącego powiązanym z ( Kontem ) Profilem Usługobiorcy osoby fizycznej.
7) po zakończeniu Rejestracji każdorazowe logowanie się Usługobiorcy do Serwisu wymaga użycia
prawidłowego adresu e-mail oraz Hasła.

§ 7. ZARZĄDZANIE TREŚCIĄ W SERWISIE
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści publikowanych w Serwisie w dowolnym momencie,
w tym do wprowadzania zmian w całości lub części informacji prezentowanych w Serwisie, podmiany plików
do pobrania oraz częściowego lub całkowitego wycofania publikowanych treści.
2. Usługodawca nie odpowiada za poprawne działanie linków (odnośników) odwołujących się z innych stron
internetowych do Serwisu internetowego www.firmnova.pl lub www.portal.firmnova.pl.
3. Działania wymienione w § 11 ust. 1 i 2 nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony
Usługobiorcy.

§ 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. Wszelkiego rodzaju treści opublikowane w Serwisie internetowym mogą być utworem w rozumieniu Ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Właścicielem lub/i podmiotem uprawnionym do korzystania ze znaków handlowych i towarowych
zamieszczonych w Serwisie internetowym jest Usługodawca.
3. Usługobiorca nie będzie używał nazwy (w tym logo, znaki handlowe i towarowe) jak również części
składowych w materiałach promocyjnych, bez uprzedniej zgody Usługobiorcy wyrażonej na piśmie pod
rygorem nieważności.
4. Usługobiorca Serwisu internetowego ma prawo do korzystania z treści i materiałów zamieszczonych na
stronach internetowych Serwisu wyłącznie do użytku własnego oraz do ich udostępniania innym
Usługobiorcom pod warunkiem, że nie naruszy to przepisów prawa powszechnie obowiązującego w
szczególności: przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Zakazane jest wykorzystywanie w celach komercyjnych jakiejkolwiek części Serwisu internetowego bez
uprzedniej zgody Usługodawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
6. Jakiekolwiek naruszenie praw wskazanych powyżej może mieć skutki w postaci odpowiedzialności cywilnej
lub/i karnej.
7. Usługodawca udostępnia w Serwisie chronione prawem autorskim materiały, w tym: dokumenty, znaki
towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i wideo, a przyjęty
w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa
autorskiego.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Warunki przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Usługobiorcy i zasady korzystania z plików
Cookies określa Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies.

§ 10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne
oraz zgodne ze stanem faktycznym, jednak ostateczny kształt oferty produktu finansowego przedstawionej
Usługobiorcy nie jest zależny od Serwisu i zostanie przedstawiony Usługobiorcy bezpośrednio przez Partnera.
2. Usługodawca nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Serwisu oraz zapobiec przerwom w jego
dostępności dla Usługobiorcy, które mogą być spowodowane czynnikami wewnętrznymi związanymi z
rozbudową Serwisu lub pracami konserwacyjnymi albo czynnikami zewnętrznymi, na które Usługodawca nie
ma wpływu np. przerwom w dostępności Serwisu spowodowanym działaniem siły wyższej.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu, zarówno za te spowodowane
czynnikami zewnętrznymi, jak i za te spowodowane czynnikami wewnętrznymi.
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez Usługobiorcę
spowodowane bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Serwisu.
Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za utracone przez Usługobiorcę korzyści spowodowane
bezpośrednio lub pośrednio działaniem, nie działaniem lub też błędnym działaniem Serwisu.
5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wykorzystywaniem Serwisu przez
Usługobiorcę w sposób niezgodny z Regulaminem lub niezgodny z prawem.
6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii
spowodowanych wadliwym funkcjonowaniem sprzętu, oprogramowania lub łączy telekomunikacyjnych
(systemów teleinformatycznych), których utrzymanie nie leży w gestii Usługodawcy.
7. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z serwisu możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
Informacje publikowane na łamach Serwisu w żadnym wypadku nie są rekomendacjami finansowymi, jak
również nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów
finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) i innych powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
8. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych w Serwisie
danych w podejmowaniu przez Usługobiorcę decyzji finansowych.
9. Usługodawca nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad, czy
przerw jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,
chyba, że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez Usługodawcę.
10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych
w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Usługobiorców o ich wprowadzaniu lub
zakresie.
11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Partnerów, w szczególności za:
1) treść oferty przedstawionej przez Partnera;
2) sposób przetwarzania danych osobowych przez Partnera;
3) sposób wykonania zawartej umowy przez Partnera.
12. Ostateczne warunki umowy produktu finansowego, o który Usługobiorca wnioskuje za pośrednictwem
Serwisu ustala Usługodawca. Przykłady wskazane w Serwisie mają charakter wyłącznie reprezentatywny,
a ostateczne warunki oferty Partnera mogą się od nich różnić.

§ 11. REKLAMACJE I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
1. Każdy Usługobiorca może zgłaszać do Usługodawcy zastrzeżenia co do funkcjonowania Serwisu
internetowego i świadczenia Usług, w tym dotyczących działania Usługodawcy jako pośrednika kredytowego
(dalej: „Reklamacje”). Reklamacje należy składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty
elektronicznej Usługodawcy tj.: [email protected]
2. W przypadku Reklamacji powinna ona zawierać następujące dane:
1) imię i nazwisko oraz nazwa firmy Usługobiorcy;
2) dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail;
3) opis problemu, wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji, wskazanie zakresu
żądania Usługobiorcy.
3. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty przesłania poprawnego zgłoszenia
reklamacji na podany powyżej adres e-mail przez Usługobiorcę.
4. W przypadku, w którym z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie Reklamacji nie będzie możliwe w
terminie 30 dni, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę wskazując:
1) przyczyny braku możliwości udzielenia odpowiedzi na Reklamację;
2) okoliczności wymagające wyjaśnienia;
3) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na Reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od
dnia otrzymania Reklamacji.
5. O rozpatrzeniu Reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę poprzez wysłanie wiadomości na adres
e-mail Usługobiorcy, z którego została otrzymana wiadomość e-mail dotycząca złożonej Reklamacji.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji w Serwisie internetowym i jest dostępny w stopce
na stronie głównej Serwisu.
2. Wszelkie zmiany w Regulaminie mogą być wprowadzane przez Usługodawcę w dowolnym momencie bez
konieczności dodatkowego powiadamiania o tym fakcie Usługobiorcy z zastrzeżeniem ust. 3. W tym przypadku
nowy Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji w Serwisie, chyba że został w nim określony inny
termin wejścia w życie nowego Regulaminu.
3. W stosunku do wszelkiego rodzaju Regulaminów obowiązujących u Partnerów obowiązek informacyjny i
inne wymogi prawne realizowane są przez Partnerów z poszanowaniem przepisów prawa powszechnie
obowiązującego.
4. Zmiany Regulaminu są wiążące dla Usługobiorców z chwilą ich publikacji.
5. Brak akceptacji nowego lub zmienionego Regulaminu przez Usługobiorcę jest równoznaczny z rezygnacją
Usługobiorcę z korzystania Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
6. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą mające związek ze świadczeniem Usług
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
7. Integralną część Regulaminu stanowią Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies.